Blijf op de hoogte!

Privacyverklaring

Tenvo B.V., Hogebrinkerweg 17, 3871KM Hoevelaken.

Tenvo B.V. vindt uw privacy belangrijk
Tenvo B.V. is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil Tenvo B.V. ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze pagina willen wij iedereen van wie Tenvo B.V. gegevens verwerkt op de hoogte brengen van waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier aan verbonden zijn.

Verwerken persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG/GDPR). Dit betekent dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website
Tenvo B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers op onze website. De enige informatie die verzameld en bewaard wordt wanneer u onze website bezoekt, is het adres van de computer waarmee u onze website bezoekt, het type en de door u gebruikte browserversie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.

Bewaartermijn
Tenvo B.V. verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Tenvo B.V. bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden
In beginsel zal Tenvo B.V. geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. Tenvo B.V. doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien Tenvo B.V. uw gegevens doorstuurt naar een derde zal Tenvo B.V. rekening houden met de toepasselijke wetgeving. Tenvo B.V. zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Uw rechten
Wanneer uw persoonsgegevens door Tenvo B.V. verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

  • ➢ te verzoeken dat Tenvo B.V. u inzage verschaft in de persoonsgegevens die Tenvo B.V. van u verwerkt;
  • ➢ te verzoeken dat Tenvo B.V. eventuele onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens aanpast;
  • ➢ te verzoeken dat Tenvo B.V. onvolledige persoonsgegevens aanvult;
  • ➢ te verzoeken dat Tenvo B.V. uw persoonsgegevens verwijdert;
  • ➢ te verzoeken dat Tenvo B.V. minder van uw persoonsgegevens verwerkt;
  • ➢ te verzoeken dat Tenvo B.V. persoonsgegevens overdraagt naar een derde;
  • ➢ bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Tenvo B.V..

Tenvo B.V. zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn reageren. Indien Tenvo B.V. besluit uw verzoek niet te honoreren zal Tenvo B.V. u daarvan op de hoogte brengen. Tenvo B.V. kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

Wijzigingen
Tenvo B.V. kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact
functionarisgegevensbescherming Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming via dpo@tenvo.nl. Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen.

Versie april 2020